Skip to main content
Home  › ... School › Identiteit

Identiteit

Wij zijn een christelijke dorpsschool waar ieder kind welkom is. We willen de kinderen op onze school leren dat ze uniek zijn, zich gezien voelen, hun talenten tot bloei mogen laten komen en vooral: zich gedragen weten door God.  

In de dagelijkse praktijk

De christelijke identiteit van onze school heeft niet alleen betrekking op de godsdienstige onderdelen, zoals gebed, zingen en Bijbelverhaal, maar op het onderwijs als geheel. Zij komt tot uiting bij alle vakken, in de sociaal-emotionele aspecten van het onderwijs, in de houding van de leerkrachten en in de omgang met collega's, ouders en leerlingen.

Het heeft een zodanige invloed op het pedagogisch klimaat van onze school, dat we ernaar streven:
- dat er liefde en eerbied is voor God;
- dat er liefde en respect is voor elkaar;
- dat de kinderen en het team zich veilig en geborgen voelen;
- dat er verantwoordelijk en zorgzaam met elkaar wordt omgegaan;
- dat er respectvol met de schepping wordt omgegaan;
- dat er rekening wordt gehouden met het unieke van elk kind;
- dat leerkrachten en leerlingen elkaar accepteren.

Uitgebreidere informatie over dit streven is te vinden in de door het team en SAR samengestelde identiteitsnota.  

Onder  'ouders-participatie' staat nog meer uitgelegd over de SchoolAdviesRaad (SAR). Een adviesorgaan van ouders die meedenken rond identiteitsgerelateerde zaken.