Skip to main content
Home  › ... Ouders › Participatie

Participatie

Ook in onze gefuseerde organisatie is de directe betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs gewaarborgd. Hierbij gaat het in de eerste plaats om de betrokkenheid bij het onderwijs op de school van de kinderen.

Op verschillende manieren is de ouderbetrokkenheid georganiseerd:

Wanneer u mee wilt beslissen, kan dat door lid te zijn van de vereniging, te participeren in het bestuur, zitting te nemen in de MedezeggenschapsRaad op school (MR) of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Wanneer u de school wilt adviseren, kan dat door lid te worden van de SchoolAdviesRaad (SAR).

Daarnaast kunt u voor ondersteunende taken lid worden van de activiteitencommissie (AC) of zich beschikbaar stellen voor diverse andere (uitvoerende) taken op of rond de school.